Menu

ОДЛУКА ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА НАПЛАТУВАЊЕТО НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ БИРОТО ЗА МЕТРОЛОГИЈА И ОВЛАСТЕНОТО ПРАВНО ЛИЦЕ

20/04/2021 by

Со оваа одлука се определува висината и начинот на наплатувањето на надоместокот за услугите што ги вршат  Бирото  за  метрологија (во натамошниот текст:  Биро)  и  овластеното правно лице и тоа за: калибрација на еталони, меѓулабораториска споредба на еталони, оцена на сообразност на типот на мерилата, оцена на сообразност на мерилата со суштествените барања, испитување на тип на мерила, верификација на мерила, надзор над исполнетоста на условите за овластување на правните лица, обезбедување на ознаките и сертификатите за оцена на сообразноста на типот на мерилата, обезбедување на ознаките и жиговите, односно сертификатите за верификација на мерилата, регистрација на ознаките и сертификатите за сообразноста на типот на мерилата и ознаките и жиговите, односно сертификатите за верификација на мерилата од странско потекло, метролошки надзор над количините и ознаките на пакуваните производи и консалтинг и обука.

Член 2

Подносителите на барањата за извршување на услугите од член 1 на оваа одлука, на Бирото и овластеното правно лице му плаќаат надоместок во висина и на начин утврдени со оваа одлука и со тарифа за надоместок на услугите на Бирото и овластеното правно лице која е дадена во  Прилог 1 кој е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Надоместокот за услугите предвидени во член 1 на оваа одлука се пресметува во бодови и/или по работен час, во зависност од видот на услугата.

Вредноста на еден бод изнесува 0.2% од последната просечна плата во Република Северна Македонија, за претходната година, според објавата на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија.

Вредноста на работниот час изнесува 5% од од последната просечна плата во Република Северна Македонија, за претходната година, според објавата на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија.

Член 4

Во случај кога верификацијата на мерила работниците на Бирото ја вршат кај правни лица, кои се акредитирани за соодветната област согласно стандардот EN ISO/IEC 17020 или EN ISO/IEC 17025 и имаат склучено договор со Бирото, надоместокот за верификација на мерилата што ги врши Бирото се намалува за 30% од висината на надоместокот утврден согласно член 3 од оваа одлука.

Член 5

Ако при постапката за верификација на мерилата. работникот на Бирото утврди дека поднесените мерила за верификација и/или еталони и/или референтни материјали и/или мерна опрема не се исправни (неисправни, некалибрирани и сл.) Бирото ќе го наплати полниот износ на надоместокот.

Член 6

Во случај кога верификацијата на мерила се врши кај правни лица кои не се акредитирани за соодветната област согласно стандардот EN ISO/IEC 17020 или EN ISO/IEC 17025, надоместокот за верификација на мерилата што ги врши Бирото се утврдува согласно член 3 од оваа одлука.

Член 7

Ако услугите од член 1 на оваа одлука работниците од Бирото ги вршат надвор од седиштето на Бирото, патните и дневните трошоци на работниците што ги вршат услугите паѓаат на товар на подносителот на барањето.

Член 8

Надоместокот за услугите според оваа одлука се уплатува на сметка на Министерство за економија-Биро за метрологија.

Овластените правни лица за периодична и вонредна верификација на мерилата, му плаќаат на Бирото за метрологија 20% од вредноста за извршената услуга за  секое верифицирано мерило, согласно тарифата од Прилог 1 од оваа одлука,

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за висината и начинот на наплатувањето на надоместокот за услугите што ги врши Бирото за метрологија и овластеното правно лице („Службен весник на Република Македонија”бр. 51/04, 64/08, 121/10 и 23/14“).

Член 10

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр.40-4521/1                                                               Прв заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија

Скопје13.04. 2021                                                   

                                                                                                    Артан Груби

ПРИЛОГ 1

ТАРИФА

ЗА НАДОМЕСТОК ЗА УСЛУГИТЕ НА БИРОТО ЗА МЕТРОЛОГИЈА

И ОВЛАСТЕНОТО ПРАВНО ЛИЦЕ

                                                                  ГЛАВА i

                                         ВЕРИФИКАЦИЈА НА МЕРИЛА

___________________________________________________________________________________________

Вид на мерила                                                                                    Бод/парче                  Шифра на услугите

______________________________________________________________________________________________________

A. МЕРИЛА ЗА ДОЛЖИНА

1. Материјализирани мери

                1) едноделни мерила од дрво и сличен материјал во облик на стап  5                              01110

                2) едноделни мерила од метал во облик на стап (линејки, летви и сл.)

                                a) до 2 m                                                                                                 10                            01121

                                б) над 2 m                                                                                               20                            01122     

3) мерила со мерна лента без висок:

                                a) до 5 m                                                                                                 3                              01151

                                б) над 5 m до 30 m                                                                                 5                              01152

                                в) над 30 m до 50 m                                                                               10                            01153

                                г) над 50 m                                                                                             15                            01154

4) мерила со мерна лента со висок:

                                a) до 10 m                                                                                               5                              01161

                                б) над 10 m до 30 m                                                                               10                            01162

                                в) над 30 m                                                                                             15                            01163     

2. Специјални мерила:

                1) мерила за дебелина на округла дрвена граѓа                                                  15                            01230     

                2) мерила за широчина и наклон на колосек                                                       25                            01240

                3) автоматски мерила на ниво на течности во неподвижни резервоари        100                              01250

Б. МЕРИЛА ЗА ПОВРШИНА

1. Планиметри    (механички и електронски)                                                             15                          02100

В. МЕРИЛА ЗА ЗАФАТНИНА

1. Мерила за зафатнина на цврсти материјали:

                1) рамови за дрва                                                                                                  15                           03120     

2. Мерила за ограничена зафатнина на течности:

                1) лабораториски мерила за течности:

                                a) мерни тиквици до 2000 ml.                                                               0,5                           03211

                                б) мерни цилиндри                                                                0,5                           03212

                                в) пипети                                                                                0,2                           03213

г) бирети                                                                                                 0,2                           03214

                                д) меланжери                                                                                         0,2                           03215     

2) медицински инекциони шприцеви

                                а) стаклени                                                                                             0,5                           03221

                                б) пластични                                                                                           0,003                       03222                                                                     

                3) угостителски садови (чаши, шишиња, бокали)                                              0,01                         03230                     

4) буриња и каци

                                a) до 100 l                                                                                               10                            03251

                                б) над 100  l                                                                                            20                            03252

5) цистерни:

                                a) до 20 m3  зафатнина                                                                           140                          03261

                                б) над 20 m3  зафатнина                                                                         250                          03262

                6) резервоари:

                                a) до 100 m зафатнина                                                                        150                          03271

                                б) над 100 m3 до 500 m3  зафатнина                                                      250                          03272

                                в) над 500 m3 зафатнина                                                                        500                          03273

7) млекомери                                                                                                         5                              03280

3. Проточни мерила за зафатнина на течности

                1) Водомери:

                                a) до 10 m3/h                                                                                           2                              03311

                                б) над10 m3/h до 50 m3/h                                                                       3                              03312

                                в) над 50 m3/h до 100 m3/h                                                                    10                            03313

                                г) над 100 m3/h до 200 m3/h                                                                   20                            03314

                                д) над 200 m3/h до 500 m3/h                                                                  50                            03315

                                ѓ) над 500 m3/h                                                                                       100                          03316

2) справи за мерење на течни горива и мазива

                                a) до 80 l/min                                                                                          105                          03321

                                б) над 80 l/min                                                                                       160                          03322     

3) справи за мерење на мешавини на течни горива и мазива                             50                            03330

                4) справи за мерење течен гас                                                                              100                          03340

                5) броила за справи за мерење на течни горива                                                  50                            03350

                6) проточни мерила за разни течности:

                                а) до 100 l/min                                                                                        50                            03361

                                б) над 100 l/min до 200 l/min                                                 100                          03362

                                в) над 200 l/min                                                                                      200                          03363                     

                                г) над 500 l/min до 1000 l/min                                                               250                          03364

                                д) над 1000 l/min до 2000 l/min                                                             300                          03365

4. Мерила за зафатнина на гасови:

                1) гасомери (плиномери) со течност                                                                    5                              03410

                2) гасомери (плиномери) со мевови   

                                a) до 16 m3/h                                                                                           10                            03421

                                б) над 16 m3/h                                                                                        20                            03422

                3) гасомери со ротациони клипови                                                                      20                            03430

                4) гасомери со турбина                                                                                         20                            03440

                5) останати мерила за гасови                                                                                100                          03450

Г. МЕРИЛА ЗА МАСА

1. Тегови:

                1) со класа та точност M2

                                a) до 200 g                                                                                              2                              05111                     

                                б) над 200 g                                                                                            3                              05112

                2) со класа та точност M1    

                                a) до 20 kg                                                                                              4                              05121

                                б) над 20 kg  до 50 kg                                                                            15                            05122

                                в) над 50 kg                                                                                            30                            05123

3) со класа на точност F1 и F2                                                                              20                            05130

2. Ваги:

                1) со неавтоматско функционирање, со класа на точност (I) и (II) :                 25                             05211

                2) со неавтоматско функционирање, со класа на точност (III) и (IIII) со постојана положба на рамнотежата:

                                a) до 20 kg                                                                                             10                            05221

                                б) над 20 kg до 500 kg                                                                           20                            05222

                                в) над 500 kg до 5000 kg                                                                       40                            05223

                                г) над 5000 kg до 20000 kg                                                                   90                            05224              

д) над 20000 kg до 50000 kg                                                                 140                          05225

                                ѓ) над 50000 kg                                                                                      280                          05226     

3) со неавтоматско функционирање, со класа на точност (III) и (IIII) со променлива положба на рамнотежата:

                                a) до 20 kg                                                                                              25                            05231

                                б) над 20 kg до 500 kg                                                                           30                            05232

                                в) над  500 kg до 5000 kg                                                                      40                            05233

                                г) над  5000 kg до 20000 kg                                                                  125                          05234

                                д) над 20000 kg до 50000 kg                                                                 360                          05235

                                ѓ) над 50000 kg                                                                                      500                          05236

4) Електромеханички ваги со неавтоматско функционирање со класа на точност (III) и (IIII) со мерни претворувачи:

                                a) до 20 kg                                                                                              35                            05241

                                б) над  20 kg до 500 kg                                                                          50                            05242

                                в) над 500 kg до 5000 kg                                                                       70                            05243

                                г) над 5000 kg до 20000 kg                                                                   170                          05244

                                д) над 20000 kg до 50000 kg                                                                 420                          05245

                                ѓ) над 50000 kg                                                                                      500                          05246

5) Ваги со автоматско и полуавтоматско функционирање (освен ваги на транспортна лента), за еден вид на измерен материјал:

                                a) до 50 kg                                                                                              100                          05251

                                б) над 50 kg до 500 kg                                                                           150                          05252

                                в) над 500 kg                                                                                          200                          05253

Напомена за 5): За ваги за мерење на повеќе видови на материјал

надоместокот се зголемува онолку пати, колку видови на материјал

се користат при испитувањето. За ваги за мерење на повеќе различни

маси, надоместокот се зголемува онолку патиколку што различни маси се испитуваат.               05254

6) Контролни ваги што на преглед ги поднесуваат производителите и лицата што поправаат и преправаат ваги:

                                a) до 50 kg                                                                                              50                            05261

                                б) над 50 kg                                                                                            100                          05262

7) Автоматски ваги                                                                                                                              

                    a) Континуирани збирни ваги (тотализатори)                                 200                          05271

                    б) Дисконтинуирани збирни ваги (тотализатори)                                           200                          05272

                    в) Автоматска вага за проверка на пакувани производи (checkweigher)

                                до 10 kg                                                                                                  25                            05273

                                над 10 kg до 50 kg                                                                                 50                            05274

                    г) Автоматска вага со гравиметриско полнење (checkweigher)

до 20 kg                                                                                                  35                            05281

над  20 kg до 500 kg                                                                              50                            05282

над  500 kg до 5000 kg                                                                          70                            05283

над 5000 kg до 20000 kg                                                                       170                          05284

над 20000 kg до 50000 kg                                                                     420                          05285

над 50000 kg                                                                                          500                          05286

                    д) Автоматски шински ваги                                                                             500                          05290

Д. МЕРИЛА ЗА ПРИТИСОК

1. За општа намена:

                1) Манометри, вакуумметри, со еластичен мерен елемент:

                                a) со класа на точност 5; 4; 2,5 и 1,6 (погонски)                  5                              06111

б) со класа на точност 1; 0,6; и 0,5 (прецизни)                                    10                            06112

2) Мановакуумметри со еластичен мерен елемент:

                                a) со класа на точност 5; 4; 2,5 и 1,6 (погонски)                  7,5                           06121

                                б) со класа на точност 1; 0,6; и 0,5 (прецизни)                                    15                            06122

2. За посебна намена:

                1) манометри за мерење крвен притисок                           

                                a) механички                                                                                          5                              06211

                                б) електронски                                                                                       10                            06212

                2) манометри за мерење на притисок во пневматици                                         10                            06220

Ѓ. МЕРИЛА ЗА ГУСТИНА

1. Ареометри (сахариметри, широметри,

    лактодензиметри и уринометри)                                                                                      5                              09100

2. Справи за мерење на зафатнинска (хектолитарска) маса на жито:

                1) со сад од 0,25dm3 (литри)                                                                                 30                            09210

                2) со сад од 1dm3 (литри)                                                                                      40                            09220

Е. МЕРИЛА ЗА КОНЦЕНТРАЦИЈА

1. Алкохолометри                                                                                                                 10                            10100

2. Етилометри                                                                                                                        50                            10110

3. Ебулиоскопи                                                                                                                      18                            10200

4. Бутилометри за млеко, павлака и сирење                                                                       5                              10300

5. Справи за мерење на влажност на житото                                                                       50                            10400

6. Анализатори на гасови за контрола на издувни гасови кај моторни возила 150                          10500

Ж. МЕРИЛА ЗА ТЕМПЕРАТУРА

1. Медицински термометри:

                1) медицински (хумани) термометри-живини                                                     2                              13110

                2) медицински (хумани) термометри – електрични                                            2                              13120                     

3) ветеринарски термометри                                                                2                              13130

                4) инкубаторски термометри                                                                                2                              13140

2.Термометри

1) Останати мерила за температура                                                                     2                              13210

З. МЕРИЛА ЗА ВРЕМЕ

1. Вклопни часовници за мерни групи                                                                 5                              14100

2. Механички часовници за паркирање на возила                                                              3                              14400

3. Електронски часовници за збирно паркирање на возила на

    паркиралишта и во гаражи                                                                                                20                            14500

4. Вклопен часовник што се користи во телефонскиот и телеграфскиот

сообраќај за поставување Тарифа                                                                                        360                          14600

5. Давач на тарифни импулси што се користи во телефонскиот

и телеграфскиот сообраќај за поставување Тарифа                                                            360                          14700

Напомена за 7: За секоја испитана Тарифа во телефонскиот и телеграфскиот                                                 14800               

сообраќај, надоместокот се зголемува за уште 20%         

Ѕ. МЕРИЛА ЗА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ГОЛЕМИНИ

1.Мерни трансформатори                    

1) струјни мерни трансформатори Si 3,6 за основен опсег:                

a) до 500 A                                                                                             10                            15131

                                б) над   500 A до 2000 A                                                                       20                            15132

                                в) над 2000 A до 5000 A                                                                       30                            15133

Напомена за 1): За секој натамошен опсег или друго јадро,

Надоместокот се зголемува за уште 100%.                                                                                        15134           

                2) струјни мерни трансформатори Si 3,6 за основен опсег:

                                a) струен трансформатор до Si 38                                                          20                          15141

                                б) струен трансформатор до Si 123                                                        100                        15142

                                в) струен трансформатор до Si 245                                                        200                        15143

                                г) струен трансформатор до Si 420                                                        300                        15144

Напомена за 2): За секој натамошен опсег или друго јадро,

Надоместокот се зголемува за уште 100%.                                                                                        15145

3) напонски мерни трансформатори за основен опсег

                                a) трансформатор до Si 38                                                                    15                            15151

                                б) трансформатор до Si 123                                                                  80                            15152

                                в) трансформатор до Si 245                                                                  160                          15153

                                г) трансформатор до Si 420                                                                  240                          15154

Напомена за 3): За секој натамошен опсег или друга намотка,

 Надоместокот се зголемува за уште 100 %.                                                                                      15155

2. Мерила за електрична енергија

                1) Броила за активна електрична енергија со класа на точност 2,5 и 2 и реактивна електрична енергија, со класа на точност 3:

                                a) монофазно броило со еднотарифен бројчаник                                3                              15221

                                б) монофазно броило со тарифни  или додатни направи                    4                              15222

                                в) трифазно броило со два, односно три система за задвижување

                                и со еднотарифен бројчаник                                                 5                              15223

                                г) трифазно броило со два, односно три система за задвижување

                                и со тарифни и додатни направи                                                           18                            15224

2) Броила со активна електрична енергија, со класа на точност 0.5, 1 и 2:

                                a) трифазно броило со два, односно три система за задвижување

                                и со еднотарифен бројчаник                                                 35                            15231

b) трифазно броило со два, односно три система за

 задвижување и со тарифни и додатни направи                                35                             15232

3) Статички (електронски) броила за активна електрична енергија, со класа на точност 0,2; S (0,2) и 0,5; S (0,5) и статички броила за реактива електрична енергија:

                                a) монофазно броило со еднотарифен бројчаник                                20                            15241

                                б) монофазно броило со тарифни  или додатни направи                    22                            15242

                                в) трифазно броило со еднотарифен бројчаник                                  25                            15243

                                г) трифазно броило со тарифни  или додатни направи                       30                            15244

За преглед на статички (електронски) броила што се наменети за мерење на

електрична енергија во двете насоки, надоместокот од одредбата под 3 на

овој тарифен број се зголемува за уште 30 %.                                                                                    15245

За преглед на статички (електронски) броила (панели броила) што се

наменети за мерење на активна и реактивна електрична енергија, надоместокот од

одредбата под 3 на овој тарифен број се зголемува за уште 100 %                                                  15246

4) Броила за активна и реактивна енергија за фотоволтаици со класа              35                            15247

на точност 1 и 2 за мерење на електрична енергија во двете насоки

3. Мерила за електрична отпорност:

                1) Мерила за отпорност на заземјување                                                              10                            15320

                2) Мерила за отпорност на изолација                                                                   10                            15330

                3) Мерила за отпорност на клучка (јазол)                                                           10                            15340

И. МЕРИЛА СО СПЕЦИЈАЛНА НАМЕНА

1. Таксаметри                                                                                                                         20                            99200

2. Мерила за контрола на брзината на возила во движење

                1) ако прегледот се врши со споредбена метода                                 70                            99301                      2) ако прегледот се врши по апсолутна метода                                                              100                          99302                     

3. Мерила за количество на топлина (калориметри)                                                         

                a) до 2,5 m3                                                                                                                   10                            99401

                б) над 2,5 mдо 10 m3                                                                                           20                            99402

                в) над 10 m3                                                                                                                                                                  30                            99403

4. Мерен склоп за мерење на топлинска енергија

                a) Сметачка единица на мерила за топлинска енергија со

                    температурни давачи                                                                                         15                            99501

                б) Проточно мерило за топлинска енергија со проточни давачи                       15                            99502  

5. Мерила за мерење на сила на кочење кај моторни возила                                             200                          99600

ГЛАВА ii

Метролошки надзор над количините и ознаките

на пакуваните производи

____________________________________________________________________________________________

Вид на пакувани производи                                                                             Бод/парче        Шифра на услугата

______________________________________________________________________________________

 1. Вид на пакуваните производи
 1. Тврди

а) парчосана маса                                                                                           100                          100100

б) истурлива маса                                                                                          50                            100110

в) исцедена маса                                                                                            150                          110120

г) останати                                                                                                      50                            100130

 • Течни

а) без надпритисок                                                                                         50                            100200

б) под притисок (пенливи)                                                                            80                            100210

в) лепливи (густи)                                                                                         100                          100220

г) останати                                                                                                      50                            100230

 • Гасовити

а) аеросоли                                                                                                     100                          100300

б) други гасови                                                                                              80                            100310

ГЛАВА III

 НАДОМЕСТОК ВО ВРСКА СО ВЕРИФИКАЦИЈА НА МЕРИЛАТА

  Услуга                       Бод         Шифра   на                   услугата                  
 1. За изнајмување на работни еталони со класа на точност М1, за секој

започнат тон, по секој започнат ден                                                                             100                          80100    

2.     За издавање на годишен жиг-налепница за овластените правни лица                            1                          80200

3.     За издавање на метални годишни жигови за овластените правни лица                   100                         80210

4.     Прва верификација на една категорија мерила кај производител                                400                         80300    

5.     Прва верификација на две или повеќе категории мерила кај производител               800                         80310    

6.    За упис во Регистерот на Бирото на ознаките и сертификатите за

       сообразност на типот на мерило од странско потекло                                                   800                         80400    

(За мерила кои не ги исполнуваат условите за упис во Регистерот, надоместокот се

наплатува согласно ГЛАВА V од овој прилог)

7.    За издавање на дупликат од документи издадени од Бирото за метрологија

        ( по страна)                                                                                                                        10                         80500    

8.    За издавање на сертификат за верификација                                                                    20                        80600

9.  За превоз на работници од Бирото, за време на стручни и други работи во                                          

        областа на метрологијата, со возило на Бирото, надоместот се наплатува 

        со 30% од важечката цена на супер бензинот  (98 октани) за еден поминат                                               

        километар.      

80700

         
         

ГЛАВА IV

ВЕРИФИКАЦИЈА НА  МЕРИЛA ШТО НЕ СЕ ОПФАТЕНИ СО ГЛАВА 1

Ред. бр Конструкција на мерила Работни часови Шифра на услугата
1 Сложен мерен систем  составен од две и повеќе поединeчни мерила кои имаат засебни одобрувања на тип 50 20101
2 Сложено мерило составено од два и повеќе поединeчни мерни склопови кои имаат засебни одобрувања на тип 25 20102
3 Самостојно мерило без посебни додатни склопови 10 20103
4 5 Едноставни мерила – материјализирани мери Промена на константа на броила за активна и реактивна енергија                                                                                                           1 1                                        20104 20105
       

ГЛАВА V

ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТА НА ТИП НА МЕРИЛО И/ИЛИ ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТА

СО  СУШТЕСТВЕНИТЕ БАРАЊА И/ИЛИ ИСПИТУВАЊЕ НА ТИП НА МЕРИЛА

  Конструкција на мерило Работни часови Шифра на услугата
1. Сложен мерен систем  составен од две и повеќе поединечни мерила кои подлежат на засебни одобрувања на тип 100 20011
2. Сложено мерило составено од два и повеќе поединечни мерни склопови кои може да  подлежат на засебни одобрувања на тип 50 20012
3. Одобрување на самостојно мерило без посебни додатни склопови 35 20013
4. Проширување – дополнување на одобрение за тип за  поединечен мерен склоп 20 20014
5. Едноставни мерила – материјализирани мери 10 20015

ГЛАВА VI

КАЛИБРАЦИЈА НА ЕТАЛОНИ

Ред. бр Вид на еталони Работни часови Шифра на услугата
  1   Гарнитура со тегови од Е2 класа 1mg-200g                   10 30011
2 Гарнитура со тегови од Е2 класа 100g-5kg 10 30012
3 Гарнитура со тегови од Е2 класа 1mg-5kg 20 30013
4 Тегови (поединечно) до 20 kg 2 30014
5 Гарнитура со тегови од F1/F2 класа 1mg-500g 10 30015
6 Гарнитура со тегови од F1/F2 класа 100g-5kg 5 30016
7 Гарнитура со тегови од М1 класа 1mg-100g 5 30017
8 Гарнитура со тегови од М1 класа 100g-10kg 5 30018
9 Тег од 50kg-500 kg F2 и M1 класа (поединечно) 4 30019
10 Вага за манометри (Dead Weight Tester) 40 часа/клип, за секој нареден клип плус 30 часа 30020
11         Стандардни платиниумски отпорнички термометри, SPRT во фиксни точки Hg, H2O, Ga, In, Sn, Zn    –     во фиксни точки  Al-Ag    или со споредба     5 часа/точка   7 часа/точка                 30021   30022  
12 Стандардни платиниумски отпорнички термометри, SPRT во три точки, со споредба 8 часа, за секоја дополнителна точка плус 2 часа 30023
13 Отпорнички термометри 6, за секоја дополнителна точка +2 часа 30024
14 Градуирано лабораториско стакло (класа А) до 1 L 2 30025
15 Градуирано лабораториско стакло (класа А) над 1L 3 30026
16 Градуирани мензури до 100 L 4 30027
17 Градуирани мензури над 100 L 8 30028
18 Дигитални мултиметри со 7.5 дигити (опции: DC напон, AC напон, DC струја, AC струја и отпор) 5 часа за една опција и за секоја наредна опција плус 2 часa 30029
19 Дигитални мултиметри со 8.5 дигити (опции: DC напон, AC напон, DC струја, AC струја и отпор) 6 часа за една опција и за секоја наредна опција плус 2 часa 30030
20 Калибратори за DC напон со мерна грешка помала од 60ppm 5 30031
21 Калибратори за DC струја со мерна грешка помала од 100 ppm 5 30032
22 Калибратори за АC напон  со мерна грешка помала од 400 ppm 5 30033
23 Калибратори за АC струја  со мерна грешка помала од 700 ppm 5 30034
24 Калибратори за отпор со  со мерна грешка помала од 100 ppm 5 30035
25 Ареометри: Класа L50 Класа M50 Класа M100 Класа S50   1   30036
  26   Одредување густина на тврди тела/течности   1,5   30037
27     Мерни блокови (Gauge blocks) до 100mm                                                                                                                                        класа K и 0 класа I   28 Калибрација на акустичен калибратор                                                                 1                0.5                     10                                                                              30038                     30039                       30040            
     29 За меѓулабораториска споредба со Лаборатории на БМ               10/учесник              30050
30 Неавтоматски ваги   – Линеарност во 5 точки   – Линеарност во 10 точки    3  4 30101 30102
31 Градуирано лабораториско стакло (класа B) до 1 L 2 30103
32 Градуирано лабораториско стакло (класа B) над 1L 3 30104
33  Автоматски пипети со фиксна зафатнина 2 30105
34  Автоматски пипети со променлива зафатнина 4 30106
35 Водомери 2 30107
  36 37 38       39   Мерила за проток на течности Шоперова вага Шублери до 50 mm до 150 mm   Микрометри до 50 mm до 150 mm     4 2   0,5 1     0,5 1     30108 30109   30110 30111     30112 30113    
40 Мерни ленти и линијари (летви), до 5 m класа Iкласа II   1,5 1 30114 30115
  41   Агол (0°-360°) за либела и агломер 1 30116
42  Манометри:      
    Класа 0,1   3 30117
  Класа 0,2 3 30118
  Класа 0,3 3 30119
  Класа 0,6 3 30120
  Класа 1,0 3 30121
  43   Манометри: Класа 1,6     2 30122
  Класа 2,5 2 30123
  Класа 4,0 2 30124
            44   45             Дигитални термометри   Платиниумски отпорнички Термометри во три точки, PRT             3 за секоја дополнителна точка +1 час                                                                 3 за секоја дополнителна точка +1 час                                     30125   30126
    46 Калибрација на мерила за релативна влага 5 часа за секоја дополнителна точка плус 2 часа     30127    
47 Дигитални мултиметри со 3.5 дигити 4 30128
48 Дигитални мултиметри со 4.5 дигити 5   30129  
49 Дигитални мултиметри со 5.5 дигити (опции: DC напон, AC напон, DC струја, AC струја и отпор) 3 часа за една опција и за секоја наредна опција плус 1 час 30131
50 Дигитални мултиметри со 6.5 дигити (опции: DC напон, AC напон, DC струја, AC струја и отпор) 4 часа за една опција и за секоја наредна опција плус 1час       30132
51 Калибратори за DC напон со мерна грешка поголема од 60 ppm 3 30133
52 Калибратори за DC струја со мерна грешка поголема од 100 ppm 3 30134
53 Калибратори за АC напон со мерна грешка поголема од 400 ppm 3 30135
54 Калибратори за АC струја со мерна грешка поголема од 700 ppm 3 30136
55 Калибратори за отпор со мерна грешка поголема од 100ppm 3 30137
56 Осцилоскопи со ширина на опсег помала или еднаква на 60 MHz За еден канал 4 часа за секој нареден плус 2 часа 30138
57 Осцилоскопи со ширина на опсег од 60 MHz до 500 MHz За еден канал 5 часа за секој нареден плус 2 часа 30139
58 Осцилоскопи со ширина на опсег поголема од 500 MHz За еден канал 6 часа за секој нареден плус 3 часа 30140
59 Мерила за мерење на отпор на заземјување со метод на четири сонди 2 30141
60 Мерила за мерење на отпор на заземјување со метод на четири сонди и струјни мерни клешти 3 30142
61 Уреди за тестирање на електрична инсталација отпор на заземјување со метод на четири сондиотпор на заземјување со една и две струјни клештиотпорност на изолацијаRCD опцииотпорност/импеданса на јамка и на линијаконтактен напон континуитетанализа на хармоницимоќност и енергија 2 часа зa една опција и за секоја наредна плус 1 час     30143
       
       
62 Дигитални мерачи на густина/концентрација       1 30146

      63         Калибрација на бројачи за фреквенција и временски интервали    5                           30147

64         Калибрација на сигнал генератори                                                     5                                          30148

65         Калибрација на тахометри                                                                     3                                      30149

      66         Калибрација на стоперици и саатови                                                    2                                       30150

      67         Калибрација на мерач на ниво на звук (фономер)                              12                                     30151

Напомена: За повторена калибрација во рок од 3 месеци од последната калибрација, надоместокот се намалува за 50%.

ГЛАВА VII

НАДОМЕСТОК ШТО СЕ НАПЛАТУВА ПО РАБОТЕН ЧАС

  Услуга Работни часови    Шифра на               услугата
 1. Сертификација на референтни материјали                                   реално потрошени                                 81000
 2. Консалтинг и обука                                                                       реално потрошени                                 81100
 3. Калибрација на мерила кои не се опфатени со ГЛАВА VI      реално потрошени                     81200
 4. Сертификација на опрема и уреди што не потпаѓа под                 

другите точки (при увоз на мерила) за наведените                                                                      81300

износи на опремата и уредите по фактура (во евра):                                                                         

1 000 1
2 000 2
3 000 3
4 000 4
5 000 5
10 000 6
30 000 7
50 000 8
70 000 9
100 000 10
500 000 11
1 000 000 12
2 000 000 13
5 000 000 14
10 000 000 15
Над 10 000 000 20
 • Дисеминација на единицата за време                                  реално потрошени                                          81400
 • Испитување на тип на мерило                                             реално потрошени                                          81500
Испитување на броила за електрична енергија класа 1 и 2 според стандардот IEC 62053-21                    3                          81600
Испитување на броила за електрична енергија класа 0,2 и 0,5 според стандардот IEC 62053-22                    6                                                     81700
9 Определување на густина          1                           50011
10 Дестилација          2                        50012
11 Содржина на сулфур          4                        50013
12 Определување на октански број (РОН/МОН)          4                        50014
13 Содржина на бензен          3                         50015
14 Определување на точка на палење          2                        50016
15 Филтрабилност          2                        50017
16 Определување на вода во дизел          2                        50018
17 Содржина на аромати, олефини          3                        50019
18 Содржина на ФАМЕ          3                        50020
19 20   21              22 Определување на цетански број и цетански индекс Напон на пареи Мазивост на дизел гориво (подмачкување) Содржина на кислород и други оксигенати          4          2          8          4                                                         50021                           50022                           50023                           50024
23 24 Содржина на полициклични аромати Мострирање          2 реално потрошени                        50025                        50026
       

ГЛАВА VIII

НАДЗОР НАД ИСПОЛНЕТОСТА  НА УСЛОВИТЕ ВО ПОСТАПКА

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА

Ред. бр Овластено тело за Работни часови Шифра на услугата
1 Периодична и/или вонредна верификација на две и повеќе категории мерила  50 40011
2 Периодична и/или вонредна верификација на една категорија мерила  30 40012
3   Периодичен или вонреден надзор над исполнетоста на условите кај овластено правно лице                                                     15                                   40013
     

Напомена: Како надомест за одржување на мерниот систем на Бирото за метрологија, овластеното правно лице плаќа надоместок во висина од 20% од вредноста на извршените услуги, за секое верифицирано мерило согласно на тарифата од оваа одлука.

Switch The Language
  Scroll Up

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com